0 0

Tip การใช้ Weather บน Apple watch

App รายงานสภาพอากาศบน apple watch นั้น เราสามาถเปลี่ยนการแสดงผลได้ โดยทำการเปิด App Weather บน apple watch App Weather บน Apple watch กดที่หน้าจอ เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลในแบบต่างๆ ได้ทันที ข้อมูลเพิมเติม www.apple.com
0 0

Tips การใช้ iphone แก้ไขภาพ และ เซ็นชื่อ(e-Signature)บน mac

ปัจจุบัน OSX และ IOS มีการพัฒนาให้สามารถทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง วันนี้ IT NEWBORN จะมาแชร์ความสามารถเล็กๆที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ไขภาพที่อยู่ใน Mac ของเรา ได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมไปถึง การเซ็นซื่อ (e-Signature) ลงในภาพ ต่างๆ ผ่านหน้าจอ Iphone โดยที่ ios และ osx ต้องลงชื่อด้วย apple id เดียวกัน เริ่มต้นการการ กด...