0 0

Apple watch 3 พื้นที่ไม่เพียงพอในการ Update

Apple watch 3 พื้นที่ไม่พอ ในการอัพเดท WatchOS เนื่องจาก Watch3 ของเรานั้น มีขนาด Storage เพียงแค่ 4GB. เราลบ Application ออกจนหมดก็ยังไม่สามารถ Update ได้ ระบบจะแจ้งว่าว่าเนื้อที่ไม่พอในการ Update ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 3 GB ดังภาพ เราลบ App จนหมดแล้วเนื้อที่ก็ยังไม่พอ สำหรับการ Update อยู่ดี...
0 0

Laravel Multi Checkbox data save to database

เริ่มต้นด้วยการ สร้างform ใน view สร้าง input type checkbox ใน request จะส่งข้อมูลของ checkbox ในรูปแบบ array ['1','2','3'] ดังนี้ <div class="form-check"> <input class="form-check-input" type="checkbox" name="service_suptype_id[]" id="service_suptype_id1"value="1"> <label class="form-check-label" for="service_suptype_id1"> บลาๆๆๆ</label> </div> <div class="form-check">...