0 0

Apple watch 3 พื้นที่ไม่เพียงพอในการ Update

Apple watch 3 พื้นที่ไม่พอ ในการอัพเดท WatchOS เนื่องจาก Watch3 ของเรานั้น มีขนาด Storage เพียงแค่ 4GB. เราลบ Application ออกจนหมดก็ยังไม่สามารถ Update ได้ ระบบจะแจ้งว่าว่าเนื้อที่ไม่พอในการ Update ต้องใช้พื้นที่อย่างน้อย 3 GB ดังภาพ เราลบ App จนหมดแล้วเนื้อที่ก็ยังไม่พอ สำหรับการ Update อยู่ดี...