0 0

save ssh connection on MAC

save ssh connection on MAC ในการใช้งาน SSH เพื่อ remote ไปควบคุมการทำงาน site ต่างๆ ด้วย terminal นั้น ในกรณีที่มี site หลาย site อาจเจอปัญหาในการจำ หรือการเชื่อต่อที่ล่าช้า วันนี้ itnewborn จะมาแนะนำ การบันทึก การเชื่อมต่อเอาไว้ในรูปแบบ function เพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้สะดวกมากขึ้น เริ่มต้นด้วยเปิด terminal...