0 0

Tip การใช้ Weather บน Apple watch

App รายงานสภาพอากาศบน apple watch นั้น เราสามาถเปลี่ยนการแสดงผลได้ โดยทำการเปิด App Weather บน apple watch App Weather บน Apple watch กดที่หน้าจอ เพื่อทำการเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลในแบบต่างๆ ได้ทันที ข้อมูลเพิมเติม www.apple.com